Contract – cadru de comercializare pachete de servicii turistice
______/________

I. Partile contractante:
Societatea Comercială SELECTOUR SRL, cu sediul în Bucuresti, Str. Visarion nr. 24, sector 1, titulară a Licenţei de turism nr 1824, reprezentată prin Dan Văllimărescu, în calitate de Administrator, denumită în continuare Agenţia,
si turistul/reprezentantul turistului,
doamna/domnul__________________________, cu domiciliu în ______________________________________________________. telefon _____________, email: __________________________, posesor al cărţii de identitate seria ____ nr __________, emisa la data de ______________, CNP _____________________, au convenit la încheierea prezentului contract.


II. Obiectul contractuluiîl constituie vânzarea de către Agenţie a unuia din urmatoarele servicii (pachet de servicii turistice înscris în voucher; bilet de odihnă tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract şi eliberarea documentelor de plată)
1. Valoarea contractului este de ________ EUR şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A.
2. Plata serviciilor aferente contractului se poate efectua in valuta specificata in contract sau in Lei la cursul BNR + 2% in ziua platii.
3. In cazul ofertelor tip “early booking” plata se face integral in avans.


III. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei
1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării.
2. Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, ale redevenţelor şi ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
3. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:
a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.
4. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;
b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).
5. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, cu minim 2 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:
a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract.
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contractarea organizatorului şi/sau a detailistului;
c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.
6. Conform Legii nr. 677/2001, touroperatorul SC SELECTOUR SRL, este inregistrata la “Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal”, in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal. Prin intermediul serviciilor de turism (transport, servicii de cazare si masa, asigurari medicale), prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (respective nume, prenume, data nasterii, adresa, CNP,nr. de telefon), prin mijloace automatizate, destinate partenerilor contractuali. Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele menţionate anterior, acestea fiind necesare în vederea identificării Dvs. pentru acordarea serviciilor comandate. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: parteneri externi, companii aeriene, companii de transport auto sau naval (tuturor celor care colaboreaza la asigurarea serviciilor comandate de Dvs.).


IV. Drepturile şi obligaţiile turistului
1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.
2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament, turistul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în staţiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12,00 a zilei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă şi/sau de tratament; în staţiunile din ţară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12,00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12,00 a zilei următoare celei înscrise pe bilet. Pentru cazări externe, cazarea se face deobicei începând cu ora 14,00 şi se încheie la ora 12,00. Pot exista excepţii de regulă în funcţie de specificul fiecărui hotel.
3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.
4.1. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. III pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:
a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau
b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.
4.2. În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;
b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;
c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.
4.3. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:
a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene);
c) anularea s-a făcut din vina turistului.
5. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.
6. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.
7. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice.


V. Renunţări, penalizări, despăgubiri
1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:
a. 20% din pretul pachetului de servicii/ persoana , daca renuntarea se face incepand cu data confirmarii serviciilor, pana la 30 zile inainte de inceperea sejurului;
b. 25% din preţul pachetului de servicii/persoana, dacă renunţarea se face în intervalul 20 - 30 de zile înaintea datei plecării;
c. 35% din preţul pachetului de servicii/persoana, dacă renunţarea se face în intervalul 15 - 19 de zile înaintea datei plecării;
d. 50% din preţul pachetului de servicii/persoana, dacă renunţarea se face într-un interval de 8 - 14 zile înaintea datei de plecare ;
e. 80 % din preţul pachetului de servicii/persoana, dacă renunţarea se face într-un interval de 4 - 7 zile înaintea datei de plecare ;
f. 100 % din preţul pachetului de servicii/persoana, dacă renunţarea se face într-un interval de maxim 3 zile înaintea datei deplecare sau prin neprezentarea la program.
g. in cazul rezervarilor tip “early booking” penalizarea este 100 % din preţul pachetului de servicii/persoana. Rezervarile de tip “early booking” nu pot suferi anulari, modificari de date/nume/structura de cazare sau orice alte tip de modificari.
2. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.
3. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.
4. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.
5. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.
6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.
7. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

VI. Clauze speciale:.....................................................................................................................................


VII. Reclamaţii
1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).
2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 2 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 5 zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin.


VIII. AsigurăriTuristul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului, polita Agenţiei la Societatea Omniasig, din localitatea Bucuresti, sector 1, B-dul A.I.Cuza nr 5 A , Tel: 021-3196773/74, fax: 021-3129343, Polita I nr 46705, valabila pana la data de 11.07.2018.
Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare medicala si storno, care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces in strainatate sau sa acopere penalitatile datorate agentiei in cazul producerii unui eveniment imprevizibil care impiedca turistul sa mai participe la serviciile din pachetul turistic achizitionat prin prezentul contract.


IX. Documentele contractuluise constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:
a) voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, după caz;
b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice.


X. Dispoziţii finale
1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.
3. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.
4. Prezentul contract este incheiat in 2 (doua) exemplare cu continut identic, cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta. Programului turistic anexat face parte din acest contract.


   DIRECTOR AGENTIE,                             TURIST,
   /agent de turism
   Semnatura ------------------                         Semnatura ------------------
   Data ------------------                          Data ------------------